By on
In studia / 0 comments

Rekrutacja kandydatów na Politechnikę Warszawską: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Informacje ogólne o rekrutacji na Wydział Elektryczny: http://www.ee.pw.edu.pl/studia/rekrutacja


REKRUTACJA ZIMOWA 2015

Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kierunki i limit miejsc:

 • Automatyka i Robotyka – 50 miejsc
 • Elektrotechnika – 210 miejsc
 • Informatyka – 90 miejsc

Termin zapisów: od 05 stycznia do 29 stycznia 2015 r.

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kierunki i limit miejsc:

 • Elektrotechnika (studia w trybie zjazdowym) – 75 miejsc
 • Informatyka (studia na „odległość”) – 25 miejsc

Termin zapisów: od 05 stycznia do 29 stycznia 2015 r.


Procedura rekrutacji na wszystkie kierunki i formy studiów (poza Informatyką – studia niestacjonarne) składa się z dwóch kroków:

1. Zarejestrowanie kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://rekrutacja.pw.edu.pl/
2. Złożenie dokumentów w Dziekanacie Wydziału
studia stacjonarne – Gmach Główny p. 132
studia niestacjonarne – Gmach Główny p. 130 

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Uczelniana baza rekrutacyjna będzie otwarta do zapisów do 29 stycznia 2015 r.


Osoby, które ukończyły studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej i nie odebrały dokumentów z Działu Ewidencji Studentów zaznaczają w bazie rekrutacyjnej ciągłość studiów i składają w Dziekanacie:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 zdjęcia
 • deklaracje wyboru specjalności (tylko studia stacjonarne na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka) z podaniem oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia lub przewidywanym terminem obrony
 • CV (opcjonalnie- nie ma potrzeby składania CV jeżeli kandydat kontynuuje studia II stopnia na tym samym kierunku co studia I stopnia)
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego – dotyczy absolwentów Politechniki Warszawskiej innych Wydziałów niż Elektryczny

Osoby, które nie studiowały na Politechnice Warszawskiej lub odebrały już dokumenty z Działu Ewidencji Studentów składają w Dziekanacie komplet dokumentów:

 • kopię świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez szkołę średnią poświadczone za zgodność z oryginałem; Uwaga – należy okazać oryginał dokumentu, kopię wykonamy w dziekanacie;
 • kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (II stopnia, studiów jednolitych); Uwaga – należy okazać oryginał dokumentu, kopię wykonamy w dziekanacie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 4 zdjęcia
 • potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości (najlepiej okazać dokument, a kserokopie zrobimy i poświadczymy w dziekanacie)
 • CV
 • deklaracje wyboru specjalności (tylko studia stacjonarne na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka) z podaniem oceny uzyskanej  na dyplomie studiów I stopnia

Dodatkowo, osoby, które ukończyły kierunek studiów inny niż ten, na który ubiegają się o przyjęcie, powinny złożyć kserokopię suplementu otrzymanego po studiach I stopnia (II stopnia, studiach jednolitych) oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające określenie stopnia przygotowania kandydata do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku.

Warunki przyjęć na studia II stopnia są ustalone przez Radę Wydziału Elektrycznego.
Na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera, a w szczególnych przypadkach również tytuł licencjata – kierunek Informatyka (studia niestacjonarne). Jeżeli kierunek ukończonych studiów I stopnia był różny od kierunku studiów II stopnia to osoby przyjęte na studia II stopnia będą zobowiązane uzupełnić wymagane różnice programowe ustalane dla każdego studenta indywidualnie.
Decyzję o kwalifikacji na studia II stopnia podejmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci.

Termin składania dokumentów: 30 stycznia 2015 r.  (dotyczy również kandydatów, którzy jeszcze nie obronili pracy dyplomowej)

Egzaminy dyplomowe na studiach I stopnia powinny zostać przeprowadzone do 15 lutego.

Uwaga:

Na kierunku ELEKTROTECHNIKA na studiach stacjonarnych obowiązują nowe specjalności.

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek Informatyka jest prowadzona przez Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO)
Gmach Główny PW p. 324, tel. 22 234 5785 (rejestracja kandydatów na stronie OKNA – http://www.okno.pw.edu.pl)


Deklaracja wyboru specjalnosci Elektrotechnika

Deklaracja wyboru specjalnosci Informatyka

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress