Rekrutacja na studia II stopnia

By on
In Uncategorized / 0 comments

Szanowni Państwo,

Od 10 stycznia 2017 r. jest prowadzona rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2016/2017.


studia stacjonarne (dzienne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

 •     Automatyka i Robotyka – 50 miejsc
 •     Elektrotechnika – 210 miejsc
 •     Informatyka – 90 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika w języku angielskim (Electrical Engineering)


studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

    Informatyka (studia na „odległość”) – 25 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika (studia w formie zjazdów)


   
Procedura rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych składa się z dwóch kroków:

1. Zarejestrowanie kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://rekrutacja.pw.edu.pl/
2. Złożenie dokumentów w Dziekanacie Wydziału – Gmach Główny p. 133

 

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Uczelniana baza rekrutacyjna będzie otwarta do zapisów do 06 lutego 2017 r.
Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej w sem. 2016Z (ściśle: egzamin dyplomowy odbył się po 01 października 2016 r.) i zadeklarowali ten stan w systemie rekrutacyjnym, składają w Dziekanacie:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • deklaracje wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka) z podaniem oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia lub przewidywanym terminem obrony
 • CV (opcjonalnie – nie ma potrzeby składania CV jeżeli kandydat kontynuuje studia II stopnia na tym samym kierunku co studia I stopnia)
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego – dotyczy absolwentów Politechniki Warszawskiej innych Wydziałów niż Elektryczny

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż Politechnika Warszawska lub miały egzamin dyplomowy w PW, ale przed 01 października 2016 r., składają w Dziekanacie komplet dokumentów:

 • kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (II stopnia, studiów jednolitych); Uwaga – należy okazać oryginał dokumentu, kopię wykonamy w dziekanacie; 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości (najlepiej okazać dokument, a kserokopie zrobimy i poświadczymy w dziekanacie)
 • CV – życiorys (uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe)
 • deklaracje wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka) z podaniem oceny uzyskanej  na dyplomie studiów I stopnia

Dodatkowo, osoby, które ukończyły kierunek studiów inny niż ten, na który ubiegają się o przyjęcie, powinny złożyć kserokopię suplementu otrzymanego po studiach I stopnia (II stopnia, studiach jednolitych) oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające określenie stopnia przygotowania kandydata do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku.

Warunki przyjęć na studia II stopnia są ustalone przez Radę Wydziału Elektrycznego.
Na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera, a w szczególnych przypadkach również tytuł licencjata – kierunek Informatyka (studia niestacjonarne).
Jeżeli kierunek ukończonych studiów I stopnia był różny od kierunku studiów II stopnia to osoby przyjęte na studia II stopnia będą zobowiązane uzupełnić wymagane różnice programowe ustalane dla każdego studenta indywidualnie.
Decyzję o kwalifikacji na studia II stopnia podejmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

 

Termin składania dokumentów: 06 lutego 2016 r.  (dotyczy również kandydatów, którzy jeszcze nie obronili pracy dyplomowej)

Egzaminy dyplomowe na studiach I stopnia powinny zostać przeprowadzone do 12 lutego 2017.


Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek Informatyka jest prowadzona przez Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO)
Gmach Główny PW p. 324, tel. 22 234 5785 (rejestracja kandydatów przez system ogólnouczelniany)


Deklaracja wyboru specjalnosci Elektrotechnika

Deklaracja wyboru specjalnosci Informatyka

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress