Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN w IETiISP, Kierownik projektu: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz

By on
In nauka / 0 comments

Nazwa jednostkiPolitechnika Warszawska, Wydział Elektryczny – Warszawa,
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
Wymagania:

Od kandydatów wymagane jest:
1) posiadanie stopnia mgr. lub mgr. inż. w dyscyplinie informatyka lub biocybernetyka i inżynieria biomedyczna lub pokrewnej, lub studiowanie co najmniej na czwartym roku studiów jednolitych magisterskich lub studiowanie na studiach II stopnia;
2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
3) znajomość zagadnień z zakresu przetwarzania obrazów i eksploracji danych;;
4) znajomość oprogramowania naukowego: Matlab, umiejętność programowania (C#/Java), znajomość zaawansowanych algorytmów i struktur danych;
5) gotowość podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej od r. ak. 2017/2018 lub w najbliższym możliwym terminie po ukończeniu studiów II stopnia.

* Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów dla młodych naukowców.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modele matematyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, konkurs OPUS 12, nr rejestracyjny projektu 2016/23/B/ST6/00621, na stanowisku doktorant-stypendysta.
Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to: Opracowanie metod matematycznych służących do wyostrzania oraz zwiększania rozdzielczości obrazów CTA.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 sierpnia 2017, 12:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Zastrzeżenia:
1) maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 36 miesięcy, a minimalny 6 miesięcy, przy czym termin zawarcia umowy stypendialnej zależeć będzie od terminu rozpoczęcia realizacji projektu;
2) wysokość środków wynosi miesięcznie 2500 PLN, oraz przewidziane jest finansowanie uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych;
3) w okresie pobierania tego stypendium nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
4) praca będzie wykonywana w siedzibie Jednostki z możliwością krótkoterminowego delegowania do jednostki współpracującej (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, lub zaświadczenie o studiowaniu na II stopniu studiów lub na studiach jednolitych wraz z informacją o semestrze i czasie trwania studiów,
5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
7) oświadczenie o niekaralności.
Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.08.2017 r. godz. 12.00, w formie papierowej w Sekretariacie Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów informacyjno-Pomiarowych, Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75, kl. B, pok. 216, tel. 234 73 70, bądź w formie elektronicznej.

Dodatkowe informacje:

Bliższych informacji udziela:
dr hab. inż. Tomasz Markiewicz, prof. PW, pok. 229 GE, tel. (+48) 22 234 72 35, e-mail: markiewj@wp.pl
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 22.08.2017 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Data dodania ogłoszenia: 2017-07-23 17:46:02

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress