Rekrutacja na studia II stopnia – semestr letni 2017/2018

By on
In studia / 0 comments

Szanowni Państwo,

Od 10 stycznia 2018 r. jest prowadzona rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2017/2018.

 


studia stacjonarne (dzienne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

 •     Automatyka i Robotyka – 50 miejsc
 •     Elektrotechnika – 210 miejsc
 •     Informatyka – 90 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika w języku angielskim (Electrical Engineering)


studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

    Informatyka (studia na „odległość”) – 25 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika (studia w formie zjazdów)


   
Procedura rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych składa się z dwóch kroków:

1. Zarejestrowanie kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://www.zapisy.pw.edu.pl/
2. Złożenie dokumentów w Dziekanacie Wydziału – Gmach Główny p. 133

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Uczelniana baza rekrutacyjna będzie otwarta do zapisów do 05 lutego 2018 r.

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej w sem. 2017Z (ściśle: egzamin dyplomowy odbył się po 01 października 2017 r.) i zadeklarowali ten stan w systemie rekrutacyjnym, składają w Dziekanacie:

 • wniosek o przyjęcie na studia wraz deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • CV (opcjonalnie – nie ma potrzeby składania CV jeżeli kandydat kontynuuje studia II stopnia na tym samym kierunku co studia I stopnia)
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego – dotyczy absolwentów Politechniki Warszawskiej innych Wydziałów niż Elektryczny

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż Politechnika Warszawska lub egzamin dyplomowy odbył się w PW, ale przed 01 października 2017 r., składają w Dziekanacie komplet dokumentów:

 • wniosek o przyjęcie na studia wraz deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka)
 • kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (II stopnia, studiów jednolitych); Uwaga – należy okazać oryginał dokumentu, kopię wykonamy w dziekanacie; 
 • potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości (najlepiej okazać dokument, a kserokopie zrobimy i poświadczymy w dziekanacie)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • CV – życiorys (uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe)

Dodatkowo, osoby, które ukończyły kierunek studiów inny niż ten, na który ubiegają się o przyjęcie, powinny złożyć kserokopię suplementu otrzymanego po studiach I stopnia (II stopnia, studiach jednolitych) oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające określenie stopnia przygotowania kandydata do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku.

Warunki przyjęć na studia II stopnia są ustalone przez Radę Wydziału Elektrycznego.
Na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera, a w szczególnych przypadkach również tytuł licencjata – kierunek Informatyka (studia niestacjonarne).
Jeżeli kierunek ukończonych studiów I stopnia był różny od kierunku studiów II stopnia to osoby przyjęte na studia II stopnia będą zobowiązane uzupełnić wymagane różnice programowe ustalane dla każdego studenta indywidualnie.
Decyzję o kwalifikacji na studia II stopnia podejmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

 

Termin składania dokumentów: 07 lutego 2018 r.  (dotyczy również kandydatów, którzy jeszcze nie obronili pracy dyplomowej)

 


 

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek Informatyka jest prowadzona przez Ośrodek Kształcenia na Odległośc (OKNO)
Gmach Główny PW p. 324, tel. 22 234 5785 (rejestracja kandydatów przez system ogólnouczelniany)


DW_AiR   – Wniosek – Automatyka i Robotyka

DW_ELE   – Wniosek i deklaracja – Elektrotechnika

DW_INF   – Wniosek i deklaracja – Informatyka

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress