Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2019/2020

By on
In studia / 0 comments

Od 08 stycznia 2020 r. na Politechnice Warszawskiej prowadzona jest rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2019/2020.

Na Wydziale Elektrycznym uruchomiona została rekrutacja na następujące kierunki:


studia stacjonarne (dzienne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

 •     Automatyka i Robotyka Stosowana – 60 miejsc
 •     Elektrotechnika – 180 miejsc
 •     Informatyka Stosowana – 100 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika w języku angielskim (Electrical Engineering)


studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

 • Informatyka Stosowana (studia na „odległość”) – 25 miejsc

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika (studia w formie zjazdów)


Procedura rekrutacji na wszystkie kierunki składa się z dwóch kroków:

1. Zarejestrowania kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://www.zapisy.pw.edu.pl/
2. Złożenia dokumentów:

 • na studia stacjonarne – w Dziekanacie Wydziału – Gmach Główny p. 133
 • na studia niestacjonarne na odległość – w Biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO) – Gmach Główny p. 324

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej w sem. 2019Z (ściśle: egzamin dyplomowy odbył się po 01 października 2019 r.), i zadeklarowali ten stan w systemie rekrutacyjnym, składają następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia wraz deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka Stosowana)
 • dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów – dotyczy absolwentów Politechniki Warszawskiej innych Wydziałów niż Elektryczny
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • CV (opcjonalnie – nie ma potrzeby składania CV jeżeli kandydat kontynuuje studia II stopnia na tym samym kierunku co studia I stopnia)
 • dokument tożsamości (do wglądu)

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż Politechnika Warszawska lub egzamin dyplomowy odbył się w PW, ale przed 01 października 2019 r., składają w komplet dokumentów:

 • wniosek o przyjęcie na studia wraz deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka Stosowana)
 • kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (II stopnia, studiów jednolitych); Uwaga – należy okazać oryginał dokumentu, kopię wykonamy w dziekanacie; 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 2 fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35×45 mm, podpisane na odwrocie)
 • CV – życiorys (uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe)
 • dokument tożsamości (do wglądu)

Dodatkowo, osoby, które ukończyły kierunek studiów inny niż ten, na który ubiegają się o przyjęcie, powinny złożyć kserokopię suplementu otrzymanego po studiach I stopnia (II stopnia, studiach jednolitych) oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające określenie stopnia przygotowania kandydata do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku.

Na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera, a w szczególnych przypadkach również tytuł licencjata – kierunek Informatyka Stosowana (studia niestacjonarne).
Jeżeli kierunek ukończonych studiów I stopnia był różny od kierunku studiów II stopnia to osoby przyjęte na studia II stopnia będą zobowiązane uzupełnić wymagane różnice programowe ustalane dla każdego studenta indywidualnie.
Decyzję o kwalifikacji na studia II stopnia podejmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja

Terminy składania dokumentów:

studia stacjonarne: 10 lutego 2020 r.

studia niestacjonarne: 31 stycznia 2020 r.  

Wstępna tura kwalifikacji na studia II stopnia zostanie przeprowadzona 05 lutego, rozmowy z wybranymi kandydatami mającymi znaczne różnice programowe odbędą się 6 lutego 2020 od godziny 12:00. Druga tura rozmów odbędzie się 11 lutego 2020 – o ewentualnym spotkaniu kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną, lub mailową.

Ostateczna kwalifikacja kandydatów na studia II stopnia zostanie przeprowadzona 12 lutego 2020 r.


DW_AiRS – Wniosek – kierunek Automatyka i Robotyka Stosowana

DW_ELE – Wniosek i deklaracja specjalności – kierunek Elektrotechnika

DW_INFS – Wniosek i deklaracja specjalności (studia stacjonarne) – kierunek Informatyka Stosowana

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress