Category: nauka

Dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Wydziału Elektrycznego stypendystką konkursu START 2020

   |   By  |  0 Comments

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski.

Wśród 100 wybitnych młodych uczonych znalazła się dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Wydziału Elektrycznego z Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Dziedziną nauki, którą reprezentowała w konkursie dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj była biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. – Celem prowadzonych przeze mnie badań jest określenie możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji do wspomagania pracy lekarzy poprzez opracowanie metod analizy preparatów histopatologicznych. Prowadzone badania są interdyscyplinarne i obejmują dziedziny takie jak uczenie maszynowe, biologia oraz medycyna. Do moich głównych osiągnięć zaliczam opracowanie metody wykrywania, segmentacji i klasyfikacji gruczolakoraka płuc, jak również opracowanie metody automatycznej detekcji limfocytów na obrazach histopatologicznych barwionych immunohistochemicznie (IHC) – mówi o swoich badaniach i osiągnięciach naukowych laureatka.

Kolejnym osiągnięciem dr inż. Świderskiej-Chadaj jest opracowanie metody pozwalającej na automatyczną detekcję i zliczenie limfocytów zarówno w typowych obszarach tkanki, jak i w obszarach zawierających klastry komórek lub artefakty. Opracowana metoda jest uniwersalna i pozwala na detekcję komórek w różnych barwieniach IHC, w różnych tkankach (nerki, piersi, jelita, płuca). Dzięki temu możliwe jest zliczenie limfocytów występujących w całym preparacie (do tej pory nie było to możliwe). Zastosowanie opracowanej metody pozwala na zwiększenie wartości poznawczych poprzez przeprowadzenie badań nad związkiem liczby limfocytów a przeżywalnością. Uzyskane wyniki oraz opracowane metody otwierają nowe perspektywy badawcze, pozwalają na formułowanie nowych pytań badawczych oraz podjęcie prób ich rozwiązania.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Średni wiek tegorocznych laureatów wynosi 28,5 lat, a 44 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne, nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne.

Wśród tegorocznych stypendystów START znalazło się czterech laureatów z Politechniki Warszawskiej. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Pełna lista laureatów konkursu START 2020 na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej» 

 

Projekt z udziałem Wydziału Elektrycznego na szczycie listy rankingowej w konkursie POLNOR 2019

   |   By  |  0 Comments

Wniosek konsorcjum, którego liderem jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej – Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, z udziałem partnerów z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim oraz firmy Markel sp. z o.o. z Piaseczna pod Warszawą, znalazł się na szczycie listy projektów w obszarze „Energia, transport i klimat” rekomendowanych do finansowania w rozstrzygniętym 16 kwietnia 2020 roku konkursie POLNOR 2019.

Finansowany z funduszy norweskich 3-letni projekt MoReSiC (Modularized, Reconfigurable and Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles with Silicon Carbide Power Electronics) będzie polegał na opracowaniu modułowego systemu ładowania dla pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem technologii przyrządów mocy z węglika krzemu (SiC). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektryczego Politechniki Warszawskiej. Budżet projektu to 5 mln zł.

Wiadomo, że postępująca elektryfikacja transportu, w tym samochodów osobowych, jest wyzwaniem dla szeroko pojętej infrastruktury ładowania – wymagana jest nie tylko wysoka sprawność energetyczna systemu, ale także jego rekonfigurowalność w zależności od potrzeb. Opracowywana stacja ładowania z trójprzewodowym systemem prądu stałego będzie w stanie współpracować z podręcznym magazynem bateryjnym a także, w razie potrzeby, zwracać energię do sieci. Planuje się także ograniczenie kosztów i złożoności układu poprzez skomponowanie go z jednolitych podukładów na bazie tranzystorów SiC MOSFET.

Istotnymi aspektami projektu są także wsparcie rozwoju młodych naukowców, wymiany międzynarodowej, a także współpracy między partnerami uczelnianymi i przemysłowymi.

Konkurs POLNOR 2019 jest częścią Programu „Badania stosowane” wdrażanego w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Celem Programu jest podniesienie jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej miedzy Polską a Norwegią, rozwijanej w oparciu o równe partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami. Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POLNOR 2019 przeznaczono kwotę w wysokości 49 745 454 EUR. Operatorem Programu „Badania stosowane” jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji na stronie NCBR»

Przeczytaj również: Sukces konsorcjum z udziałem Wydziału Elektrycznego»

Koło Naukowe ADek analizuje występowanie koronawirusa i jego wpływ na zużycie energii

   |   By  |  0 Comments

W Kole Naukowym ADek działającym przy Wydziale Elektrycznym powstała analiza występowania koronawirusa na świecie i jego wpływu na zużycie energii.

Chcieli nauczyć się języka Python i analizy danych. Postanowili, że szkolenie powiążą z aktualną sytuacją epidemiczną na świecie i swoimi zainteresowaniami. – Sam pomysł na projekt był efektem burzy mózgów, a na ten dokładnie pomysł wpadł jeden z członków koła – Dominik Wasilewski – opowiada Jakub Tomaszewski – autor analizy, student informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

W analizie na mapie można zobaczyć m.in. kraje, w których stwierdzono najwięcej zakażeń koronawirusem, a w tabelach – jak z dnia na dzień w różnych państwach zmienia się liczba przypadków.

W swojej pracy studenci postanowili także porównać kształty krzywych wzrostu liczby zakażeń SAR-CoV-2 dla kilku krajów europejskich. Pod uwagę wzięli Włochy, Niemcy, Hiszpanię, Belgię, Czechy i Polskę. Mimo że w różnych państwach epidemia wybuchła w nieco innym czasie i w początkowym etapie jej dynamika się od siebie różni, ostatecznie krzywe liczby przypadków są podobne dla wszystkich analizowanych krajów.

Główną częścią projektu KN ADek jest jednak analiza wpływu epidemii na zużycie energii.

– W naszym projekcie skupiliśmy się na Włoszech, jednak model jest przystosowany do tego, aby badać korelację dla każdego kraju (o ile dostarczymy mu takowe dane) – wyjaśnia Jakub Tomaszewski.

Wykres pokazujący wpływ liczby przypadków koronawirusa na zużycie energii we Włoszech

Wykres pokazujący wpływ liczby przypadków koronawirusa na zużycie energii we Włoszech, źródło: analiza KN ADek

Z analizy dla Włoch wynika, że wraz ze wzrostem liczby przypadków zakażenia koronawirusem, spada tam zużycie energii. Im ten wzrost gwałtowniejszy, tym gwałtowniej zmniejsza się też konsumpcja energii. Porównanie danych za rok 2019 i 2020 pokazuje wręcz przepaść, coraz bardziej się pogłębiającą od mniej więcej połowy marca. A to znajduje oczywiście odzwierciedlenie w miesięcznych zestawieniach dla marca roku poprzedniego i obecnego.

Warto podkreślić, że wzrost liczby przypadków SARS-CoV-2 przekłada się na wprowadzane ograniczenia, m.in. zamykanie czy ograniczanie pracy fabryk, firm, szkół, kin, restauracji czy muzeów, a to z kolei wyhamowuje zużycie energii.

Dane wykorzystane przez KN ADek pochodzą ze strony https://transparency.entsoe.eu/. To strona ENTSO-E – organizacji zrzeszającej Operatorów Sieci Przesyłowych w Europie.

– W najbliższych dniach nasza analiza będzie się zmieniać, gdyż zamierzamy dodać do niej jeszcze jeden czynnik – temperaturę – zaznacza Jakub Tomaszewski.


Szczegóły projektu »


Źródło: www.pw.edu.pl , analiza KN ADek

Hybrydowy układ napędowy motoszybowca AOS-H2 – zakończenie projektu

   |   By  |  0 Comments

Zespół z Zakładu Napędu Elektrycznego w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej zakończył Projekt dotyczący hybrydowego układu napędowego motoszybowca AOS-H2, wykorzystującego ogniwa paliwowe. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w III konkursie Programu Badań Stosowanych zrealizowano w konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie Politechnika Rzeszowska (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska i Zakład Szybowcowy z Jeżowa Sudeckiego.

Projekt dotyczył opracowania hybrydowego napędu dla lekkiego statku powietrznego, opartego na ogniwach paliwowych. Generator energii elektrycznej z ogniwami paliwowymi został opracowany przez zespół pod kierownictwem Pani dr hab. Magdaleny Dudek, profesor uczelni z Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Zespół ogniw wyposażono w dwie butle o pojemności 12 litrów każda do tankowania wodoru pod ciśnieniem do 300 barów, co powinno pozwolić na wykonanie około godzinnego lotu. Zbudowany został także dedykowany układ kontroli, zabezpieczeń i monitoringu stanu pracy stosu ogniw paliwowych, w tym m.in. temperatur, prądów i napięć na poszczególnych modułach ogniw paliwowych oraz ciśnienia w butlach. Prace konstrukcyjne dotyczące generatora z ogniwami paliwowymi wraz z instalacją zasilania wodorowego koordynował Dr inż. Andrzej Raźniak.

Projekt płatowca AOS-H2 został opracowany na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW w zespole pod kierownictwem Pana dr hab. Piotra Czarnockiego, profesora uczelni w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej MEiL PW. Projekt ten był rozwinięciem opracowanego w zespole wcześniejszego projektu konstrukcji dwuosobowego motoszybowca z napędem elektrycznym – AOS-71. Głównym konstruktorem płatowca był mgr inż. Wojciech Frączek.

Budowa płatowca według projektu zrealizowana została przez Zakład Szybowcowy w Jeżowie Sudeckim. Liderem Projektu była Politechnika Rzeszowska, reprezentowana przez zespół Pana Profesora Marka Orkisza – kierownika Projektu, gdzie wykonano m.in. badania wytrzymałościowe konstrukcji płatowca, projekt dedykowanego śmigła uwzględniający zakładane parametry hybrydowego układu napędowego, oprogramowanie komputera pokładowego do rejestracji i wizualizacji danych, oraz montaż komponentów układu napędu hybrydowego i oprzyrządowania statku powietrznego. Koordynatorem badań realizowanych na Politechnice Rzeszowskiej był dr inż. Piotr Wygonik.

Prace realizowane w Zakładzie Napędu Elektrycznego ISEP dotyczyły opracowania konstrukcji, budowy i testów chłodzonych powietrzem energoelektronicznych układów przekształcania energii – układu falownika o mocy 40kW zasilającego i sterującego prędkością silnika elektrycznego napędzającego śmigło, oraz układu przekształtnika DC/DC o mocy 10kW zbudowanego w technologii węglika krzemu, sterującego poborem energii elektrycznej z ogniwa paliwowego.

Ponadto, opracowano i zaimplementowano metody sterowania przekształtnikami i zarządzania rozpływem energii między ogniwem paliwowym, baterią i silnikiem napędowym, opracowano strukturę komunikacji CAN między urządzeniami (baterią, falownikiem, przekształtnikiem DC/DC, komputerem pokładowym, sterownikiem ogniwa paliwowego i dźwignią zadajnika prędkości). Wykonano również projekt instalacji zasilającej układy elektroniczne z pomocniczej baterii buforowej niskiego napięcia, oraz opracowano procedurę startową układu napędowego. Układy energoelektroniczne zostały zaprojektowane w ten sposób, że planowe, bądź nieplanowe odłączenie któregokolwiek ze źródeł (ogniwa paliwowego bądź baterii) nie powoduje całkowitego wyłączenia się pozostałych urządzeń układu napędowego, bądź ich nieprawidłowego działania, ale pozwala na pracę w zakresie dostępnej mocy ograniczonej możliwościami dostępnego (pozostałego w użyciu) źródła energii. Podobnie, utrata komunikacji CAN między urządzeniami po zakończeniu procedury rozruchu hybrydowego źródła energii, nie powoduje wyłączenia któregokolwiek z urządzeń i możliwa jest praca z pełną mocą dostępną z obydwu źródeł.

Prace realizowane w Zakładzie Napędu Elektrycznego prowadzone były pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Iwańskiego. Głównym projektantem urządzeń energoelektronicznych był mgr inż. Tomasz Miazga – doktorant w Zakładzie Napędu Elektrycznego. Pozostali członkowie zespołu biorącego udział w tej części prac badawczo-rozwojowych to dr inż. Marcin Nikoniuk z Wydziału Transportu PW, oraz dr inż. Tomasz Łuszczyk.

Prace integracyjne, testy zabudowanego zespołu napędowego w warunkach stacjonarnych oraz przygotowanie statku powietrznego do prób lotniskowych realizowane były na Politechnice Rzeszowskiej z udziałem wszystkich zespołów biorących udział w Projekcie. Próby lotniskowe zrealizowano w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

Czytaj też: Pierwsze próby lotniskowe motoszybowca AOS-H2

 

Projekt BalticLSC – Więcej mocy!

   |   By  |  0 Comments


Naukowcy, przedstawiciele biznesu i parki technologiczne z ośmiu krajów rozmieszczonych wokół Morza Bałtyckiego realizują projekt BalticLSC (Baltic Large-Scale Computing), który ma poprawić skuteczność wykorzystywania dużych mocy obliczeniowych. Liderem konsorcjum jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.

– Naszym celem jest wsparcie działalności innowacyjnej, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, ale też wykorzystanie nadwyżek obliczeniowych dużych firm – mówi dr hab. inż. Michał Śmiałek, prof. PW z Wydziału Elektrycznego, koordynator konsorcjum BalticLSC.

Zgodnie ze sprawozdaniem stowarzyszenia PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) Unia Europejska traci rocznie 2–3% PKB z powodu opóźnień w stosowaniu nowoczesnych metod obliczeniowych. W państwach bałtyckich te wskaźniki są jeszcze gorsze. Dzięki BalticLSC sytuacja ma się poprawić.

– W naszym projekcie skupiamy się na trzech głównych obszarach: dostarczaniu mocy obliczeniowych tym, którzy ich potrzebują, wskazaniu obszarów, w których te moce mogłyby znacząco podnieść konkurencyjność firm oraz zarządzaniu nadwyżkami mocy z korzyścią dla dostawców – wyjaśnia dr hab. inż. Bartosz Sawicki, prof. PW z Wydziału Elektrycznego, szef zespołu implementującego system BalticLSC.

W ramach projektu organizowane są również bezpłatne warsztaty „Big Computing for Smaller Entities”. Zdobyte podczas nich informacje pomogą zaprojektować rozwiązania odpowiadające rzeczywistym wyzwaniom i problemom, z którymi mierzą się firmy, instytucje i innowatorzy.

Cały artykuł do przeczytania na stronie PW w cyklu Badania – Innowacje – Technologie>>>

 

Zaproszenie do udziału w badaniu psychologicznym „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

   |   By  |  0 Comments

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej realizowany jest projekt badawczy w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

W ramach projektu wykonywane będzie badanie, którego celem jest sprawdzenie funkcjonowania organizmu podczas realizacji zadania umysłowego wymagającego skupienia i dużej koncentracji w dłuższym okresie czasu. Zadaniem osoby badanej będzie uzyskanie jak najmniejszej liczby popełnianych błędów. W trakcie badania zostaną zarejestrowane sygnały fizjologiczne (elektroencefalograficzne EEG, puls, sygnały okoruchowe, obraz twarzy, głos). Badanie potrwa około 100 minut. Dodatkowo wypełniona będzie ankieta na temat samego badania i kwestionariusz temperamentu. Badanie jest wynagradzane w kwocie od 50 do 150 zł (kwota po odliczeniu podatków) zależnie od poprawności rozwiązania zadań.

Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami pozytywnie zaopiniowanymi przez Komisję do spraw Etyki, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie celom analizy i nie będą wykorzystywane do innych celów ani udostępnione osobom postronnym.

Badania będą przeprowadzane w okresie od 06.05 do 10.06.2019 r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) o godz. 10 w Gmachu Elektrotechniki (ul. Koszykowa 75) w sali GE210.

W badaniach może wziąć udział każda osoba w wieku od 19 do 30 lat będąca studentem Politechniki Warszawskiej lub innej uczelni warszawskiej.

Zgłoszenie do udziału w badaniu polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: https://tiny.pl/t7ncx

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie badania oraz na wykorzystanie zarejestrowanych sygnałów fizjologicznych i audio-wizualnych dla celów naukowych. Osoba, która wypełni formularz potwierdza jednocześnie brak obciążeń zdrowotnych związanych z dysfunkcjami układu nerwowego. W celu uzyskania wiarygodnych wyników zalecane jest, żeby osoba poddana badaniu była wypoczęta i zrelaksowana, przed badaniem należy powstrzymać się również od spożycia środków i napojów mający wpływ na sygnały fizjologiczne (kawa, alkohol, napoje energetyczne itp.).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu prosimy o wypełnienie formularza. Szczegóły dotyczące terminu i warunków przeprowadzenia badania zostaną ustalone bezpośrednio z osobami zarejestrowanymi.

Ze strony Wydziału Elektrycznego osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie badań są: dr hab. inż. Dariusz Sawicki prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak, dr inż. Marcin Kołodziej, dr inż. Andrzej Majkowski, mgr inż. Paweł Tarnowski

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

   |   By  |  0 Comments

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/ST7/00620) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, kierownik projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.

 

Wymagania:

– udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej,

– podstawowa wiedza z zakresu energoelektroniki, w tym zagadnień termicznych w energoelektronice

– znajomość technik pomiarowych w obszarze energoelektroniki, w tym znajomość środowiska LabView,

– umiejętność projektowania obwodów drukowanych,

– sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy

– umiejętność pracy w zespole

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców finansowanych ze środków  Narodowego Centrum Nauki” https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu”  w zakresie zadań związanych z badaniami kalorymetrycznymi przekształtników z obwodem impedancyjnym.

Warunki stypendium:

– Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 1500 zł brutto.
– Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.03.2019.

 

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Opus 12 – stypendium dla studenta B” należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– życiorys,

– list motywacyjny,

– kopię dyplomu inżynierskiego.

– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).”

Termin składania ofert: 15 II 2019.

2019_01_16_Konkurs_student_B

Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

   |   By  |  0 Comments

Za Biuletynem Politechniki Warszawskiej donosimy, że Politechnika Warszawska zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

„Dnia 7 marca 2018 r. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju techniki i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie.

Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Warszawska, w której murach spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) z władzami Uczelni. Umowa określa wzajemne relacje zarówno na polu nauki, jak i wdrożeń do praktyki przemysłowej.”

Więcej informacji w publikacji Biuletynu: Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Badania powinny mieć potencjał wdrożeniowy – rozmowa z prof. Romanem Barlikiem

   |   By  |  0 Comments

Ostrzegałbym przed tym, żeby w naukach technicznych uciekać się do zbyt wyrafinowanych teoretycznych analiz. A jeśli już się to robi, żeby widzieć ich sens, czyli możliwość aplikacji – mówi prof. Roman Barlik, laureat 44. Medalu PW. 

Prof. Roman Barlik 6 marca 2018 roku, podczas uroczystości wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych, otrzymał 44. Medal Politechniki Warszawskiej. Profesor został uhonorowany za „wniesienie nowych wartości w rozwój krajowej i światowej energoelektroniki oraz za działania na rzecz polskiej społeczności naukowej”.

Czy Pan Profesor pamięta swój pierwszy dzień pracy w Politechnice Warszawskiej?

Oczywiście! Z pełnym przejęciem przyszedłem do pracy w garniturze, ale przydzielili mnie do laboratorium. I potem przez cały dzień, na kolanach, w tym garniturze podłączałem kable.

(…)

(Pełna treść wywiadu na stronie Biuletynu Politechniki Warszawskiej – wywiad z prof. Romanem Barlikiem)

Oferta pracy na stanowisku ‚doktorant lub student – stypendysta’ w IETiSIP w zespole prof. nzw. Tomasza Markiewicza

   |   By  |  0 Comments

Szanowni Państwo,

informujemy o ofercie pracy na stanowisku  doktorant lub student – stypendysta w zespole prof. nzw. dr. hab. inż. Tomasza Markiewicza. Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to: Opracowanie metod matematycznych służących do wyostrzania oraz zwiększania rozdzielczości obrazów CTA.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie NCN:

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=176436

Termin składania ofert: 4 października 2017, 00:00

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress