Politechnika
Warszawska

Wydział
Elektryczny

Kierownik Studiów Doktoranckich WE

Dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW
Pl. Politechniki 1, pok. 133 GG
00-661 Warszawa
Tel. 22 234 72 69
e-mail: jacek.rabkowski@ee.pw.edu.pl
Dyżur: środy 12:00 – 14:00
Tel. 22 234 15 32

Sekretariat Studiów Doktoranckich WE

Anna Chrzanowicz
Pl. Politechniki 1, pok. 133 GG
00-661 Warszawa
Tel. 22 234 15 32
e-mail:anna.chrzanowicz@ee.pw.edu.pl

Sprawy związane ze złożeniem rozprawy, obrony

Marzena Szafarowicz
Pl. Politechniki 1, pok. 214 GG
00-661 Warszawa
Tel. 22 234 51 60
e-mail: marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl

Dział ds. Studiów – Sekcja Studiów Doktoranckich

Ul. Polna 50, pok. 705
00-644 Warszawa
Tel. 22 234 63 30
Tel./Fax. 22 234 64 04
e-mail: dss@ca.pw.edu.pl

Sprawy socjalne

Katarzyna Makoś
Pl. Politechniki 1, pok. 211 GG
00-661 Warszawa
Tel. 22 234 54 75

Wzory dokumentów oraz pozostałe informacje znajdują się w PORTALU INFORMACYJNYM zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/dokumenty


INFORMACJA O STUDIACH


Opis studiów

Wydział Elektryczny prowadzi 4-letnie stacjonarne (bezpłatne) oraz niestacjonarne (płatne) studia doktoranckie. W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów może uzyskać zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów, nie więcej jednak niż o jeden rok. Decyzje w sprawach przedłużenia okresu studiów podejmuje kierownik studiów. Okres studiów może być przedłużony dodatkowo o czas trwania urlopu macierzyńskiego.

Cel

Studia doktoranckie są powadzone w zakresie dyscyplin naukowych INFORMATYKA, AUTOMATYKA i ROBOTYKA, oraz ELEKTROTECHNIKA ze specjalnościami: elektroenergetyka i technika wysokich napięć, teoria sterowania, maszyny elektryczne, elektrotechnika teoretyczna, systemy pomiarowe, elektronika przemysłowa, technika świetlna, napęd elektryczny, aparaty elektryczne, elektrotermia, trakcja elektryczna.
Zasadniczym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie uczestników do realizacji przewodu doktorskiego i opracowania rozprawy doktorskiej.

Przebieg

Studia doktoranckie obejmują:

  • pracę naukową,
  • zaliczenie przedmiotów niezbędnych do realizacji rozprawy doktorskiej.

Opiekunem naukowym doktoranta może być tylko pracownik Wydziału Elektrycznego PW. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin w roku. Szczegółowe zasady organizacji, plan i program studiów doktoranckich określa Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej oraz Szczegółowe zasady organizacji studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez opiekuna naukowego.

Otrzymanie stopnia naukowego

Przewód doktorski należy otworzyć w trakcie trzeciego roku studiów. Przewód doktorski otwiera i stopień doktorski nadaje Rada Wydziału Elektrycznego PW, a wszelkie formalności z tym związane prowadzi Dziekanat Wydziału Elektrycznego (pok. 216 GG).
Promotorem przewodu doktorskiego może być tylko pracownik Wydziału Elektrycznego PW.

Opłaty za studia

  • stacjonarne – bezpłatnie,
  • niestacjonarne w jęz. polskim (w zakresie elektrotechniki) – 4 500 zł/semestr,
  • niestacjonarne w jęz. angielskim (w zakresie elektrotechniki) – 6 750 zł/semestr.

Rekrutacja

Rekrutacja na Studia Doktoranckie w dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektrotechnika i informatyka, odbywa się w następujących terminach:

  • rekrutacja jesienna – do 31 sierpnia.
  • rekrutacja wiosenna – do 31 stycznia.

Zapisu należy dokonać poprzez rejestrację w ogólnouczelnianym systemie rekrutacyjnym:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/dok

Komplet dokumentów należy złożyć, nie przekraczając w/w terminów, w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego – pokój 133.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Portalu Informacyjnym/ dokumenty do pobrania/ Dokumenty dla kandydatów na studia doktoranckie, oraz na stronie głównej Politechniki Warszawskiej:

www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Szkoly-Doktorskie

 

© 2022 WEPW

b4st theme for WordPress